برنامه مسابقات بزرگسالان آسیا ویژن .... هفته پنجم

داماش ایرانیان پارسه = شا هین دهداری سه شنبه 28 5 93 ساعت 17 ورزشگا ه بعثت 
تهران مبدل = بهربردا ری پنجشنبه 30 5 93 ساعت 16 ورزشگا ه شاهین 
پا را گ = شهدای گمنا م جمعه 31 5 93ساعت 14 ورزشگا ه شهید کشوری 
کیمبا فرا یند = عقیدتی سیاسی نزاجا جمعه 31 5 93ساعت 18 ورزشگا ه را ه آ هن 
عقا ب = ورد اورد جمعه 31 5 93 ساعت 16 ورزشگا ه دوشا ن تپه 
پیما ن مهر نود = بهمن جوان جمعه 31 5 93ساعت 18 ورزشگا ه اسماعیلی 
آ ما د نزا جا = سا ن جمعه 31 5 93 ساعت 17 ورزشگا ه آ ما دنزا جا 
 
 
/ 0 نظر / 9 بازدید